jual beli salam

November 8, 2012

JUAL BELI SALAM

 

Diajukan

untuk memenuhi tugas  mata kuliah Hadis Ekonomi

 

 

 

 

 

Disusun oleh:

Hikmatullah

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM (V B)

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKULU

OKTOBER, 2012

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam telah mengatur ekonomi secara spesifik, hal ini di-maksudkan agar umatNya yang beriman dalam melakukan kegiatan dibidang ekonomi tidak keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT.[1]  Bentuk dan jenis kegiatan ini bermacam-macam, diantaranya jual beli (bai‟), membeli barang yang  belum  jadi dengan disebutkan jenis dan sifatnya (salam).

Dalam pengetian yang sederhana, bai’ as-salam berarti pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar dimuka. maka sebaiknya akad bai’ as-salam dilakukan secara tertulis agar kewajiban serta tanggung jawab satu sama lain dapat diwujudkan dengan baik, tanpa ada perasaan curiga dan ragu. Terdapat sabda Rasululullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, dimana pelaksanaan bai’ as-salam telah digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun, Dalam proses jual beli, sering terdengar istilah pembeli adalah raja. Ini adalah motto bisnis bahwa pelayanan harus diberikan sebaik mungkin bagi pelanggan. Pelayanan ini bisa berupa keramahan dalam melayani pembeli, pemberian informasi yang jelas tentang produk yang diperjual-belikan, sampai termasuk dalam hal pemenuhan jaminan produk bila produk tersebut disertai dengan jaminan.[2]

Akan tetapi setelah tersebarnya Islam, keperluan terhadap bai’as-salam semakin meluas. Pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pertanian saja, akan tetapi juga telah melibatkan perindustrian dan sebagainya. Waktu penyerahan barang juga dapat dilakukan lebiRh singkat lagi. Sedangkan pada masa Rasulullah SAW masanya dua sampai tiga tahun, maka untuk masa sekarang penghantaran barang dapat saja dilakukan dua atau tiga bulan, bahkan boleh dalam satu hari, kalau memang bisa dilakukan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk membolehkannnya, tetapi dengan syarat harus sejalan dengan ketentuan Sunnah. Sedangkan penyerahan barang semestinya dalam bentuk bertangguh pada waktu atau tempo yang telah disepakati, sesuai dengan sifat dan ukuran dari pesanan. Kemudian berkaitan dengan waktu pembayaran, sebagian ulama mengharuskan pada saat akad ditanda tangani atau sebelum berpisah.

 

PEMBAHASAN

JUAL BELI SALAM

 

 1. A.    Hadist

 

 1. 1.      BM 874

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ

وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”

 

 1. 2.      Arti Mufradhat

 

Mufradat

Makna Mufradat

قَدِمَ

Datang

يُسْلِفُونَ

Meminjamkan buahnya

اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ

Masa satu tahun dan dua tahun

كَيْلٍ مَعْلُومٍ

Dalam takaran

وَزْنٍ مَعْلُومٍ

Timbangan

أَجَلٍ

Masa tertentu

شَيْءٍ

Sesuatu

 

 

 

 1. 3.      Sababul Wurud

Hadis riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata: Nabi saw. tiba di Madinah sedang penduduknya biasa melakukan pemesanan buah-buahan dengan harga kontan selama satu sampai dua tahun. Maka beliau bersabda: Barang siapa yang membeli kurma dengan cara memesan, hendaklah ia memesan dalam takaran yang diketahui atau timbangan yang diketahui serta batas waktu yang diketahui pula . (Shahih Muslim No.3010)

 

 1. B.     Penjelasan

Berdasarkan hadis tentang jual beli salam di atas, maka akan dijabarkan sedikit tentang jual beli salam tersebut, dengan uraian sebagai berikut.

 

 1. 1.      Pengertian jual beli Salam

Pengertian jual beli Salam (In-front Payment Sale) Secara etimologi salam berarti salaf (pendahuluan). Dalam pengetian yang sederhana, jual beli salam berarti pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar dimuka.[3] Menurut istilah hukum syara’, jual salam ialah menjual sesuatu benda yang belum ada di hadapan mata, tetapi ditentukan sifat-sifat dan kadarnya. Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari’at jual-beli salam seusai larangan memakan riba.

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau ghoror(untung-untungan).[4]Allah Ta’ala berfirman:

 

.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.” (Qs. Al Baqarah: 282)

sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu berkata:

 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. رواه الشافعي والطبري عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

 

“Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al Qur’an, Allah Ta’ala berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.” (Riwayat As Syafi’i, At Thobary, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan Al Baihaqy, dan dishohihkan oleh Al Albany)

 

Diantara dalil yang menguatkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu di atas ialah akhir dari ayat tersebut yang berbunyi:

 

وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا

 

Artinya: “Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya.Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (Tulislah mu’amalah itu) kecuali bila mu’amalah itu berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tiada dosa atasmu bila kamu tidak menulisnya.” (Qs. Al Baqarah: 282)

Dengan demikian, ayat diatas merupakan dalil disyari’atkannya jual-beli salam. Diantara dalil disyari’atkannya salam ialah hadits Rasulullah saat tiba di Madinah, warganya melakukan salam terhadap hasil tanaman untuk tempo setahun, dua tahun, dan tiga tahun.[5] Maka Rasulullah bersabda,

 

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ (وَفِي لَفْظٍ: فِي تَمْرٍ)، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

 

Artinya: “Barang siapa melakukan salaf atas sesuatu, dalam lafazh lain: atas kurma, maka hendaklah ia mensalaf dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan hingga waktu yang jelas.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Ibnul Mundzir dan yang lainnya menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat (ijma’) atas dibolehkannya salam

 

 1. 2.      Syarat-syarat Barang Yang Dijual Salam

 

Sesuatu barang atau benda hendak dijual secara salam itu disyaratkan :

 1. Boleh dianggarkan sifatnya, artinya ada sifat-sifat yang boleh dibuat anggaran.
 2. Tidak bercampur dengan benda-benda lain yang menyebabkan sukar hendak membuat anggarannya.
 3. Barang itu hendaklah tertentu (jelas). Tidak boleh seperti kata penjual : “Saya jual salam kain ini kepada saudara.”
 4. Barang itu hendaklah sesuatu yang memenuhi syarat sah dijual beli.

 

 1. 3.      Syarat-syarat Sah Akad Jual Salam

Syarat-syarat sah akad jual-beli salam ialah :

 1. Hendaklah dijelaskan jenis dan sifat-sifat penting bagi barang yang hendak dijual itu.
 2. Hendaklah dijelaskan juga kadarnya.
 3. Hendaklah ditetapkan masa tempo untuk mendapatkannya.
 4. Hendaklah barang itu boleh didapati bila sampai tempo yang ditetapkan.
 5. Hendaklah barang itu biasa didapati, bukan jarang-jarang didapati.
 6. Hendaklah ditetapkan tempat menerimanya.
 7. Hendaklah dibayar tunai harganya.

Akad jual beli ini terus berjalan kuat kuasanya, artinya tidak sah jika disyaratkan khiar. Sebagai Peringatan, Bila diserah barang itu sebagaimana yang disifatkan di dalam akadnya atau lebih baik lagi, wajiblah menerimanya. Kalau barang itu terkurang dari apa yang telah disifatkan, harus menerimanya, tetapi tidak wajib.

 

 1. 4.      Rukun & Syarat Umum

Terdapat 4 syarat di dalam jual beli salam:

 

 1. Rukun pertama: Pihak yang mengikat kontrak ( Pembeli dan penjual )

pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barangan yang dikehendaki. Dalam istilah Arab dikenali sebagai muslim. penerima ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan ataupun dikenali sebagai muslam ’alaih.

Kedua-dua pihak ini terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan kepada pembeli dan penjual dalam kontrak jual beli iaitu baligh, berakal, sukarela dan sebagainya.

Cuma di sini tidak dikenakan syarat boleh melihat. Oleh itu, orang buta sah melakukan jual beli salam tetapi tidak boleh melakukan jual beli seperti yang telah kita maklumi. Ini adalah karena dalam jual beli disyaratkan kedua-dua pihak melihat barang yang dijual sementara dalam jual beli salam barang tersebut hanya dinyatakan sifat-sifatnya sahaja. Jadi, sifat-sifat ini boleh diketahui dengan cara mendengar. Sementara ketika menerima pula, orang buta boleh mewakilkannya kepada siapa saja untuk memastikan wujudnya sifat-sifat yang dinyatakan.

 

 1. Rukun kedua: Sighah kontrak

Yaitu penawaran( ijab ) dan persetujuan (qabul ). Contohnya pemilik modal berkata : ”Saya dahulukan 1000 dinar ini untuk mendapatkan 100 helai baju yang sifat-sifatnya seperti berikut”

Sementara penerima pula berkata : ”Saya setuju atau saya terima pembayaran yang didahulukan ini atau sighah yang seumpamanya”.

Penawaran dan persetujuan ini terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan bagi sighah kontrak jual beli biasa seperti mesti berada dalam satu tempat, wujud persamaan antara penawaran dengan persetujuan dan sebagainya. Terdapat syarat tambahan yaitu sighah tersebut mestilah menyatakan lafaz salam atau salaf dan tidak sah jika menggunakan lafaz yang lain.

 

 

 1. Rukun ketiga: Modal.

Modal ialah bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Beberapa syarat telah ditetapkan:

 1. Jumlah dan bentuk pembayaran hendaklah dimaklumi oleh kedua-dua pihak. Contohnya bayaran yang dibuat sebanyak RM 100 atau 5000 dolar. Jika bayaran yang dibuat menggunakan barang yang boleh disukat atau ditimbang seperti gandum, gula atau sebagainya, jumlah sukatan dan timbangan perlu dinyatakan. Comtohnya 1000 cupak atau seribu kati. Disyaratkan juga kualiti barang perlu dinyatakan.

Jika bayaran tersebut boleh dilihat, contohnya pembeli membayar seguni gandum bagi mendapatkan barang tertentu atau pembeli menggunakan dirham, pembeli disyaratkan untuk menyatakan jumlah bayaran tersebut tetapi tidak perlu menyebut sifat, jenis dan spesifikasi barangan kerana boleh diganti dengan penglihatan. Jadi ia hanya sekadar percakapan tanpa keterangan yang terperinci.

 1. penyerahan modal oleh pembeli dan penerimaan modal oleh penjual perlu dalam masa kontrak iaitu sebelum mereka berpisah secara fizikal kerana penyerahan ini adalah objektif asal dalam jual beli salam. Jika penyerahan ini tidak terjadi, bermakna tidak wujudlah kontrak jual beli salam. Dan kerana ini, ia berubah kepada menjual hutang dengan hutang yang tidak dibenarkan. Tidak disyaratkan mestilah penerimaan yang hakiki. Jika modal itu dipindahkan daripada pihak ketiga yang berhutang dengan pembeli, supaya dibayar kepada penjual, maka ia tidak sah. Ini kerana pemindahan hutang tidak termasuk dalam kategori menerima.

 

 1. Rukun keempat: Barang yang ditempah.

Yaitu barang yang dijual di dalam kontrak. Penjual berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli. Sebagai timbal balik kepada modal yang dibayar sebagai bayaran yang didahulukan. Beberapa syarat telah ditetapkan:

 1. Barang tersebut mestilah boleh dinyatakan sifat-sifatnya.

Yang ditempah hendaklah mengikut kehendak pembeli sehingga tidak timbul sebarang kekeliruan. Barang yang ditempah itu juga boleh dibedakan dengan jenis-jenis lain yang seumpama dengannya atau hanya wujud perbezaan kecil yang diambil ringan oleh manusia biasanya.

Dalilnya: ” Yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Aufa RA katanya: Dahulu kami melaksanakan jual beli salam iaitu pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar untuk mendapatkan gandum, barli, kismis dan tamar”

Semua barang yang dinyatakan dalam hadis di atas adalah barang yang boleh dinyatakan spesifikasinya. Barang lain yang tidak dinyatakan di sini boleh diqiaskan dengan barangan yang disebutkan. Sama ada barangan tersebut telah lama wujud atau baru kini wujud atau akan wujud pada masa akan datang. Selagimana barangan tersebut menepati diri-ciri yang dinyatakan. Ia boleh dinyatakan spesifikasinya walaupun tidaklah seratus peratus.

 

 1. 5.      Hikmah Jual Beli Salam

 

Di antara hikmat-hikmat diharuskan jualbeli secara salam ialah :

 1. Untuk memberi kemudahan kepada anggota masyarakat menjalankan urusan perniagaan.
 2. Untuk menanamkan perasaan tolong menolong di antara satu sama lain.[6]

 

 1. 6.      Budi pekerti Dalam Jual Beli Salam

 

Di antara budi pekerti dalam jual salam, ialah :

 1. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
 2. Penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.
 3. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu.
 4. Sekiranya barang yang dibawa itu terkurang sedikit daripada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.[7]

 

PENUTUP

Kesimpulan

 

 • Pengertian jual beli Salam (In-front Payment Sale) Secara etimologi salam berarti salaf (pendahuluan). Dalam pengetian yang sederhana, jual beli salam berarti pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar dimuka
 • Syarat barangnya harus jelas dan kedua belah pihak membuat akad yang telah disepakati bersama.
 • Hikmah jual beli salam yaitu:
 1. Untuk memberi kemudahan kepada anggota masyarakat menjalankan urusan perniagaan.
 2. Untuk menanamkan perasaan tolong menolong di antara satu sama lain
 • Masing-masing pihak yang melakukan jual beli salam baik itu penjual dan pembeli memiliki sifat-sifat berikut :
 1. Jujur
 2. Amanah
 3. Tulus ikhlas

Sehingga jual beli salam yang dilakukan bisa mendatangkan keberkahan dan mempererat tali silatuhrahim serta menjauhkan dari kemudaratan.

 

 

 

 

 

 

 

Daftar pustaka

Hassan. A. 2006. Terjemah Bulughul Maram ibnu Hajar Al-‘Asqalani. Bandung: Diponegoro

http://irfanirsyad.wordpress.com/2012/04/19/jual-beli-salam/

http://www.unitagamakmb.com

http://hikmatun.wordpress.com/2007/07/17/berjual-beli

http://irfanirsyad.wordpress.com/2012/04/19/jual-beli-salam/

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: